Nacosin

Nacosin

Trên gia cầm: đặc trị tụ huyết trùng, CRD, sổ mũi truyền nhi...

Floxin

Floxin

Sản phẩm dùng để đặc trị các bệnh thương hàn, viêm ruột tiêu...

Flordox pro

Flordox pro

Đặc trị các bệnh về hô hấp, ORT, Coryza, hô hấp phức hợp và...